Frequency Band ย่านความถี่คืออะไร?

ช่วงของความถี่ที่กำหนดขึ้นเพื่อแบ่งการใช้งานความถี่ให้เป็นหมวดหมู่  โดยแบ่งตามความยาวคลื่น 1 ลูกคลื่นหรือ 1 แลมด้าจะได้ช่วงความถี่ตามตาราง

ตารางย่านความถี่

ความถี่ ความยาวคลื่น 1 แลมด้า ย่านความถี่ Frequency Band อักษรย่อ
3 – 30 kHz 100 – 10 km ย่านความถี่ต่ำมาก Very Low Frequency VLF
30 – 300 kHz 10 – 1 km ย่านความถี่ต่ำ Low Frequency LF
300 – 3000 kHz 1000 – 100 m ย่านความถี่กลาง Medium Frequency MF
3 – 30 MHz 100 – 10 m ย่านความถี่สูง High Frequency HF
30 – 300 MHz 10 – 1 m ย่านความถี่สูงมาก Very High Frequency VHF
300 – 3000 MHz 1000 – 100 mm ย่านความถี่สูงยิ่ง Ultra High Frequency UHF
3 – 30 GHz 100 – 10 mm ย่านความถี่สูงยิ่งยวด Super High Frequency SHF
30 – 300 GHz 10 – 1 mm ย่านความถี่สูงสุด Extra High Frequency EHF

ในย่านความถี่หนึ่งอาจใช้งานกิจการหลากหลายประเภท  และในกิจการหนึ่งอาจใช้ย่านความถี่มากกว่า 1 ย่านเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน  เช่น การใช้วิทยุสื่อสารภาคพื้นดินนิยมใช้ความถี่ย่าน VHF เนื่องจากมีความยาวคลื่นความเหมาะสมในการผลิตสายอากาศหลายประเภท  สายอากาศจะมีขนาดใหญ่มากหากใช้ย่านความถี่ที่ต่ำกว่านี้  และเกิดการสูญเสียในสายนำสัญญาณมากหากใช้ในย่านความถี่สูงกว่านี้ ทั้งความเหมาะสมในระยะทางการติดต่อสื่อสารอีกด้วย  แต่การใช้วิทยุสื่อสารในการเดินเรือนิยมใช้ย่าน HF เนื่องจากสามารถติดต่อได้ในระยะไกลมากๆแต่ใช้พลังงานที่ต่ำกว่า  โดยอาศัยการสะท้อนชั้นบรรยากาศโลกที่ชั้นไอโอโนสเฟียร์  คลื่นความถี่จะชนกับความโค้งของผิวโลกและหายไปหากใช้ย่านความถี่ที่สูงกว่านี้  หรือหายไปในอวกาศ แต่ถ้าหากนำ HF  มาติดต่อระยะใกล้จะติดต่อกันไม่ค่อยได้หรือไม่ดีเท่าการติดต่อระยะไกล HF จึงเหมาะสำหรับการติดต่อข้ามทวีป

ดาวโหลดบทความ http://www.rfid.in.th/downloads/files/Frequency-Band.doc